Vojni ataše [fr]

Vojna misija

Uloga Vojne misije (MdD) je da promoviše francusku odbrambenu politiku, da razumije odbrambenu politiku Bosne i Hercegovine i da razvija bilateralne odnose u četiri područja: strateški dijalog, vojna saradnja, podrška francuskoj odbrambenoj industriji, kultura pamćenja i očuvanje naslijeđa.

Sjedište vojne misije je u Beogradu (Srbija), a pod nadležnošću je višeg oficira kojem pomaže podoficir, vojni pomoćnik. Osoblje je povremeno pojačano civilnim licima na stažu (visoko obrazovanje) ili vojnim licima (oficiri iz škola za osnovnu obuku).

Vojni ataše

Pod nadležnošću ambasadora, vojni ataše zastupa Ministarstvo oružanih snaga i njegove različite institucije (ured ministra, generalštab, generalna uprava za naoružanje, generalna uprava za međunarodne odnose i strategiju, uprava za naslijeđe, kulturu pamćenja i arhive, vojno-obavještajna uprava) kod vlasti Bosne i Hercegovine. Radi u korist svih ovih aktera i u kontaktu je sa svakim od njih. Njegov zadatak je da doprinese očuvanju, razvoju i promociji francuskih interesa, kao i saradnji o odbrambenoj politici, a pod nadzorom je generalne direktorice Generalne uprave za međunarodne odnose i strategiju.

Njegova zaduženja obuhvataju nekoliko komponenata:

• savjetovanje ambasadora po pitanjima odbrane;
• savjetovanje Ministarstva oružanih snaga po pitanjima koja se odnose na Bosnu i Hercegovinu i njeno okruženje;
• razvoj bilateralnih odnosa u različitim oblastima;
• promovisanje francuske odbrambene politike;
• učešće u promovisanju francuske odbrambene industrije.

Vojni ataše je član diplomatskog osoblja ambasade, u skladu s Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima od 18. aprila 1961. godine, i kao takav uživa diplomatske privilegije i imunitete predviđene spomenutom konvencijom.

Pomoćnik vojnog atašea

Pomaže vojnom atašeu u obavljanju zadataka, a njegova uloga sastoji se od:

• učestvovanje u političko-vojnoj analizi u zajedničkim oblastima, u skladu sa raspodjelom zadataka koje je odlučio vojni ataše;
• učestvovanje u prikupljanju i analizi informacija iz svih oblasti koje se bave odbrambenom politikom;
• obavljanje dužnosti tehničkog saradnika za vojne organe Francuske, Bosne i Hercegovine i službe ambasade;
• podrška u pripremi posjeta nadležnim organima.

Kontakt

defense.belgrade-amba@diplomatie.gouv.fr

Svi dopisi se mogu uputiti ambasadi u Sarajevu.

Posljednja promjena 16/11/2020

Početak stranice