Uslovi korištenja [fr]

Zaštita autorskih fotografskih prava

Fotografije objavljene na ovom sajtu različitog su porijekla.
Radi se uglavnom o fotografijama Službe za medije i komunikaciju Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini ili Ministarstva vanjskih poslova Francuske. Službeni fotograf francuskog Ministarstva vanjskih poslova je g. Frédéric de La Mure.

Ukoliko ste zainteresovani za reprodukciju (grafike, fotografije i video snimci), obratite nam se putem elektronske pošte (Nota bene : obavezno precizirati link).

Prava reprodukcije

U skladu sa javnim pravom o intelektualnom vlasništvu, posebno sa članom L122-5 Zakona o intelektualnom vlasništvu, slijedeći « službeni dokumenti » se slobodno mogu reproducirati :
- izjave, govori, press dosjei i saopštenja ;
- cirkularna pisma, upute i ostali propisi ;
- formulari CERFA.

Međutim, dobra praksa nalaže da se uz svako djelimično ili integralno preuzimanje nekog sadržaja jasno navede ime autora, izvor i, eventualno, link koji vodi ka originalnom dokumentu objavljenom na web stranici Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini.

Svi ostali sadržaji na web stranici Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini pokriveni su autorskim pravima. Svaka reprodukcija je uslovljena pristankom autora u skladu sa članom L 122-4 Zakona o intelektualnom vlasništvu.

Radi se uglavnom o tekstovima Službe za medije i komunikaciju ili neke druge službe Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini kojima je cilj informisati, putem interneta, francusku, bh. i dr. publiku o aktivnostima ambasade, općenito o vanjskoj politici, kao i predstaviti Francusku bh. i stranoj publici. Ovi sadržaji mogu biti reproducirani samo uz prethodno odobrenje i uz navođenje izvora.

Nekomercijalna, a posebno pedagoška, reprodukcija dozvoljena je pod uslovom da se ispoštuje cjelovitost informacija bez mijenjanja smisla, značaja ili primjene, uz preciziranje izvora i datuma objavljivanja.

Informacije mogu biti korištene u komercijalne ili promotivne svrhe samo uz posebno odobrenje i uz dobijanje dozvole za reprodukciju javnih informacija. Smatra se reprodukcijom u komercijalne ili promotivne svrhe obrada javnih informacija sa namjerom dobijanja proizvoda ili usluge koji se besplatno ili uz izvjesne uslove dostavljaju trećim licima.

Molba za dozvolu reproduciranja nekog sadržaja mora se poslati redakciji web stranice Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini putem elektronske pošte upućene Službi za medije i komunikaciju.

Reprodukcije u komercijalne ili reklamne svrhe neće biti dozvoljene, osim u posebnim slučajevima.

Hipertekstovni linkovi koji vode do stranice Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini

Svaki javni ili privatni sajt može, bez prethodne dozvole, postaviti link (uključujući i duboki link) za informacije koje je objavila Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini.
Web stranice, nakon dobijene dozvole, mogu reproducirati neki sadržaj uz jasnu napomenu porijekla dokumenta u obliku internet adrese (www.ambafrance-ba.org), i to, ukoliko je moguće, kompletne adrese koja omogućuje direktni pristup ovom dokumentu.

Osim toga, na kraju svake stranice, treba dodati napomenu « sva prava zadržana ».
Ipak, poželjnije je koristiti « duboke linkove » koji direktno vode ka željenom dokumentu nego reproducirati sadržaje.

Naime, u ovom slučaju, postavljanje linkova koji vode ka web stranicama www.ambafrance-ba.org i www.diplomatie.gouv.fr nije uslovljeno prethodnim odobrenjem. Međutim, preporučuje se eksplicitna napomena web stranice Ministarstva vanjskih poslova ili Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini u naslovu linka.

Sajtovi koji objave linkove prema www.ambafrance-ba.org ili www.diplomatie.gouv.fr odgovorni su za eventualno nanošenje štete javnom sajtu.

Hipertekstovni linkovi ponuđeni na stranici Ambasade Francuske u BiH

Ponuđeni su brojni linkovi prema drugim privatnim ili službenim, francuskim, bh. ili inostranim sajtovima. Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini nije odgovorna za njihov sadržaj, a jedini je cilj omogućiti korisniku lakši pronalazak drugih dokumentiranih izvora vezanih sa željenu temu.

Obraćanje webmasteru

Primjedbe ili sugestije moguće je prenijeti Službi za medije i komunikaciju Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini putem elektronske pošte. Webmaster ove službe će se potrudi da ih uvaži. Međutim, neće biti u mogućnosti odgovoriti na specifične molbe ili one koje izlaze iz striktnog okvira administrativnog ili tehničkog upravljanja stranicom.

Ambasadi Francuske u Bosni i Hercegovini možete se obratiti :

- poštom na adresu :
Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka 18 - 71000 Sarajevo – Bosna i Hercegovina;
- faksom :
+ 387 33 282 052 ;

- elektronskom poštom.

Koncept i upravljanje web stranicom

Web stranica Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini objavljuje informacije iz svih svojih službi, francuskog Ministarstva vanjskih poslova, a ponekad i iz drugih francuskih ministarstava ili institucija. Uređivačko, grafičko i tehničko upravljanje web stranicom svakodnevno obavlja Služba za medije i komunikaciju Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini.

Web hosting osigurava firma Oxyd. Stranica je realizovana u programu SPIP, Open source pod licencom GNU/GPL.

Dostupnost

Web stranica Ambasade Francuske uređena je po preporukama Opšteg referentnog sistema dostupnosti administracija (RGAA) i normi W3C.

Sajt je kompatibilan sa svim raspoloživim navigatorima. Dostupan je svima, osim u slučaju više sile.

Predano radimo na neprestalnom poboljšanju dostupnosti naših sadržaja, posebno za aspekte « mobilnosti ».

Klauzula o odgovornosti

Informacije koje su predstavljene na ovoj web stranici u službi su informisanja javnosti. Uprkos svoj pažnji posvećenoj prijepisu službenih tekstova, provjeri sadržaja i informacija, Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini ni u kom slučaju ne može garantovati njihovu tačnost niti je odgovorna za iste.

Informacije i/ili dokumenti dostupni na ovom sajtu mogu se svakog trenutka promijeniti i biti predmetom ažuriranja.

Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini ni u kom slučaju ne može biti odgovorna za neku štetu nastalu tumačenjem ili korištenjem informacija i/ili dokumenata dostupnih na ovom sajtu.

Mjerodavno pravo

Bez obzira na mjesto korištenja, ova web stranica je regulisana francuskim pravom. U slučaju eventualnog spora, i u slučaju da ne uspije nijedan pokušaj rješenja mirnim putem, francuski sud je jedini mjerodavan.

Za dodatne informacije u vezi sa uslovima korištenja ovog sajta, možete se obratiti Ambasadi Francuske u Bosni i Hercegovini ili na slijedeću adresu : Ministarstvo vanjskih poslova – Direkcija za komunikaciju i medije – Sektor za internet – 37, quai d’Orsay – 75007 Pariz, Francuska.

Posljednja promjena 27/11/2015

Početak stranice