Feministička diplomatija [fr]

Ravnopravnost između žena i muškaraca prioritet je francuske vlade. Ministarstvo za Evropu i vanjske poslove (MEAE) provodi ovaj svoj angažman na međunarodnom nivou putem feminističke diplomatije.

Francuska se, svojim radom u međunarodnim institucijama za ravnopravnost žena i muškaraca, zalaže da se ovaj cilj intergiše u sva pitanja: smanjenje nejednakosti i održivi razvoj, mir i sigurnost, odbrana i promocija osnovnih prava, klimatski i ekonomski izazovi.

Francuska se, na nacionalnom nivou, također obvezala da će, do 2022. godine, 50% njene javne razvojne pomoći biti dodijeljeno - putem Francuske razvojne agencije - projektima u kojima ravnopravnost između žena i muškaraca zauzima značajno ili glavno mjesto.

MEAE mora služiti kao primjer u provođenju feminističke diplomatije.

Ciljana politika promoviranja ravnopravnosti između žena i muškaraca provodi se interno.

Glavni pravci francuske feminističke diplomatije opisani su u Međunarodnoj strategiji Francuske za ravnopravnost između žena i muškaraca (2018.-2022.)

Promoviranje ravnopravnosti između žena i muškaraca i položaja žene u društvu

"Francuska namjerava podržati emancipaciju žena širom svijeta, boreći se protiv seksističkog i seksualnog nasilja, a za profesionalnu ravnopravnost i obrazovanje djevojaka… Provoditi ovu feminističku diplomatiju širom svijeta znači voditi borbe za ravnopravnost žena i muškaraca svuda i u svakom trenutku."

Zajednička kolumna Jean-Yvesa Le Driana i Marlène Schiappa, 8. mart 2019.

Još uvijek su žene i djevojke pogođene siromaštvom, sukobima i klimatskim promjenama više nego muškarci.

One se suprotstvaljaju ovim poteškoćama i diskriminacijama u svim područjima i u svim zemljama.

Francuska smatra da su žene, na isti način kao i muškarci, akteri održivog razvoja i dobrog funkcionisanja društva kao i, u zemljama koje izlaze iz krize, obnove.

Mora se promovisati njihova zastupljenost u svim tijelima koja donose odluke.

Za Francusku je prioritet realizacija ciljeva UN-a za održivi razvoj, a posebno cilja br.5 o ravnopravnosti spolova i osamostaljivanju žena, poštivanju osnovnih prava žena koja su kao takva potvrđena u Međunarodnoj konvenciji o uklanjanju svih oblika diskriminacije nad žena (CEDAW-1979).

Ravnopravnost između žena i muškaraca u decentralizovanoj saradnji
Forum Ravnopravnost Generacija

Prevencija i borba protiv nasilja nad ženama

Za Francusku je prioritet prevenirati svaki oblik nasilja nad ženama. Dokument Pariška zakletva, koji je predstavljen u MEAE povodom Međunarodnog dana prava žena 2017. godine, pozvao je na ponovnu mobilizaciju međunarodne zajednice.

Žene i djevojke su često prve žrtve sukoba.

Francuska je aktivno doprinijela usvajanju i provođenju rezolucija "Žene, mir i sigurnost" Vijeća sigurnosti koje pozivaju države da pojačaju zaštitu žena i djevojaka tokom sukoba i da osnaže njihovo sudjelovanje u mirovnim pregovorima i procesima donošenja odluka.

I najzad, Francuska je uključena u promoviranje Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, poznate kao Istanbulska konvencija, čiji je cilj da se svaka država pozove na odgovornost u borbi protiv ovih nasilja.

"Stvarna jednakost bit će nemoguća sve dok društva nastave tolerisati ili vršiti kontrolu nad ženskim tijelom, kroz prisilu ili nasilje, bilo fizičko ili psihološko."

Isječak iz Pariške zakletve, 8. mart 2017.

Međunarodni fond za preživjele seksualnog nasilja povezanog s sukobima

Međunarodni fond za preživjele seksualnog nasilja povezanog sa sukobima rezultat je rada dr. Denisa Mukwegea i Nadie Murad.

Riječ je o omogućavanju preživjelima seksualnog nasilja povezanog sa sukobima da dobiju naknadu, odštetu i da im se olakša socijalna integracija.

Dr. Denis Mukwege i Nadia Murad vode ovu inicijativu u bliskoj saradnji i konsultacijama s ostalim sudionicima iz javnog i privatnog sektora i civilnog društva.

Francuska je najavila podršku ovom fondu od 6,2 miliona eura od 2020. do 2022. godine.

2018. godine, Denis Mukwege i Nadia Murad zajedno su dobili Nobelovu nagradu za mir "za njihove napore da zaustave upotrebu seksualnog nasilja kao oružja u ratu i oružanim sukobima".

Angažman Francuske na međunarodnom planu u borbi protiv nasilja nad ženama (25. novembra 2019.)

Ministarstvo kao primjer

Primjer MEAE-a i njegove interne prakse, ključni je element u uspostavljanju feminističke diplomatije. U cilju podsticanja profesionalne ravnopravnosti žena i muškaraca i pariteta, Ministarstvo je poduzelo nekoliko aktivnosti :

  • Povećanti broj žena na upravljačkim, rukovodećim, i ambasadorskim pozicijama.
    Ministarstvo ima 26% ambasadorica (u odnosu na 11% u 2012); 25% mjesta direktora i šefova odjela zauzimaju žene (u poređenju sa 22% u 2012. godini) * ;
  • Spriječiti sve oblike uznemiravanja i nasilja na poslu, posebno kroz uspostavljanje jedinice za prijave ;
  • Uspostaviti mehanizme za bolje usklađivanje profesionalnog i privatnog života ;
  • Obratiti pažnju na komunikaciju bez spolnih stereotipa i isticati pitanja jednakosti.
    I na kraju, MEAE traži od 12 operatora nad kojima vrši nadzor ili sunadzor da integrišu pitanja zasnovana na spolu u svoje strategije i akcije.

Ravnopravnost između žena i muškaraca u Ministarstvu za Evropu i vanjske poslove

* Brojevi iz 2018.

Posljednja promjena 09/03/2021

Početak stranice