Bilans akcija Ureda za unutrašnju sigurnost za 2013.

URED ZA UNUTRAŠNJU SIGURNOST - BILANS AKCIJA SARADNJE ZA 2013.

U 2013. godini, Ured za unutrašnju sigurnost pri Ambasadi Francuske u Bosni i Hercegovini održao je dobar nivo bilateralne saradnje, tehničke (20 akcija) i operativne (više predmeta organiziranog kriminala vezanih za francusku unutrašnju sigurnost). Ataše za unutrašnju sigurnost posvetio se tome da ohrabri rad policijskih snaga u BiH u oblastima korisnim za povratak unutrašnje sigurnosti i za borbu protiv domaćeg kriminala.

Procjena potreba bh. policije u oblasti tehničke saradnje realizirana je u uskoj saradnji sa kabinetom ministra sigurnosti. To Ministarstvo, osnovano 2003. godine, raspolaže sa sektorom specijaliziranim za međunarodnu saradnju. Prilikom organiziranja akcija saradnje nastoji se naći balans između povratka unutrašnje sigurnosti i potreba koje su izrazili naši bh. partneri. Uska saradnja sa našim partnerima koji cijene francusko umijeće u oblasti unutrašnje sigurnosti, omogućila je realizaciju 20 akcija tehničke saradnje na visokom nivou (posjete, misije, seminari, obuke), od toga 18 iz oblasti policjskog rada, a 2 iz oblasti civilne zaštite, koje su finansirane na slijedeći način :

  • 6 iz fondova Uprave za saradnju u oblasi sigurnosti i odbrane,
  • 9 iz fondova TAIEX,
  • 2 iz fondova IPA,
  • 1 iz fondova Službe za saradnju u oblasti kulture,
  • 1 iz fondova Ministarstva vanjskih poslova/Generalne uprave za globalizaciju
  • i 1 samofinansiranje.

Treba takođe spomenuti da je jedan pripadnik bh. policije (iz agencije SIPA) pohađao obuku u školi žandarmerije za komandno-štabne oficire u mjestu Roșu, u Rumuniji.

Delegacija iz BiH, u čijem sastavu su bile direktorica državne Agencije za forenziku i njena asistentica, posjetila je salon MILIPOL u novembru ove godine.

Te akcije omogućile su da se pokrije važan spektar policijskih aktivnosti (krim policija, borba protiv ilegalne trgovine, posebne istražne radnje).

Dvije akcije realizirane su u oblasti civilne zaštite, jedna iz fondova TAIEX, vezana za pružanje pomoći prilikom hitnih intervencija, a druga je finansirana iz vlastitih sredstava, uručena je oprema koju je donirala NVO Vatrogasci za međunarodne hitne slučajeve, te organizirana obuka vezana za pružanje pomoći prilikom saobraćajnih nezgoda.

Oko 350 osoba upoznato je sa različitim francuskim tehnikama rada.

Seminari :

- Falsifikovanje dokumenta: 20
- Nacionalna jedinica za pratnju, podršku i intervenciju: 20
- Predstavljanje zajedničkih centara policije i carine: 20
- Centralni ured za borbu protiv organiziranog kriminala: 20
- Zaštita podataka: 20
- Prikrivene istrage: 20
- Kulturna dobra: 50
- Demokratsko upravljanje masama: 30
- Sala za saslušanja žrtava trgovine ljudima: 20
- Zaštita visokih zvaničnika i važnih ličnosti: 20
- Organizirani kriminal: 40
- Nasilje u porodici: 20

Posjete :

- Tematika vezana za Centralni ured za suzbijanje ilegalne imigracije i zapošljavanja stranaca bez dozvole boravka: 1
- Posjeta aktivnim upravama i krim policiji: 1
- Posjeta vezana za borbu protiv terorizma: 3
- Posjeta vezana za borbu protiv korupcije: 5
- Posjeta vezana za zaštitu podataka: 5

Osim akcija vezanih za saradnju u oblasti unutrašnje sigurnosti, treba spomenuti i dvije akcije iz oblasti civilne zaštite :
- U februaru 2013. godine, seminar-obuka finansiran iz fondova TAIEX, o prirodnim i drugim katastrofama, sa ekspertima iz Uprave za civilnu zaštitu.
- U oktobru, francuska NVO „Vatrogasci za međunarodne hitne slučajeve” nastavila je svoju kampanju donacija za BiH, doniranjem 4 seta za oslobađanje unesrećenih, za četiri općine u BiH, te kroz obuku za vatrogasce o pružanju pomoći prilikom saobraćajnih nezgoda, koju su vodila dva eksperta iz te NVO.

Treba takođe spomenuti akciju direktne pomoći, koju finansiraju NVO „Vatrogasci za međunarodne hitne slučajeve” i općine iz BiH, koje je odabrao Ured za unutrašnju sigurnost. Medicinska oprema donirana je bolnici u Bihaću, oprema za spašavanje u planini donirana je Gorskoj službi spašavanja-Stanica Mostar, a omogućeno je da općina Jablanica kupi od SDIS 18 (Služba za vatrogastvo i spašavanje departmana Cher) po smanjenoj cijeni jedan kamion za gašenje šumskih požara.

Posljednja promjena 03/04/2019

Početak stranice